» O hasivu FireAde

 

 

 

Hasiva FireAde 2000 Climate Control je posel nových technologii a hasící prostředek 21.století

Nejprve k historii

Požáry třídy "A" byly tradičně hašeny "vodou" nebo "pěnovými aditivy". Vzhledem k vrozenému povrchovému napětí hasí samotná voda pouze horní vrstvu materiálu třídy "A", aniž by pronikla do hloubky. To je důvodem, proč musí být pro úspěšné uhašení požárů třídy "A" použity velké objemy vody.

Pěnové přísady byly vyvinuty před mnoha lety v naději, že pomohou zvýšit účinnost vody při hašení požárů třídy "A". Pěnové přísady snižují povrchové napětí vody, čímž ji činí poněkud "mokřejší" a pomáhají lepšímu pohlcování tepla než je tomu u obyčejné vody; pohlcují však jen malé množství tepla, neboť pokrývají jen o málo větší povrchovou plochu, než obyčejná voda.

Po počátečním uhašení pěnovými produkty mnohé z těchto požárů dále doutnaly a často se znovu vznítily.

Požáry třídy "B" byly tradičně hašeny různými druhy pěnidel "lehká voda" (AFFF) třídy "B". Tato pěnidla hasí požáry hořlavých kapalin technikou "udušení" nebo "přikrytí". Jinými slovy vyloučí z požárního čtyřstěnu kyslík. Tyto pěny nijak nesnižují teplo, s výjimkou použití enormního množství vody po uhašení. V důsledku tohoto množství vody je celistvost pěnové přikrývky narušena což často způsobilo opětovné vznícení.

Hasivo FireAde 2000 Climate Control

Hasivo FireAde 2000 Climate Control je nová technologie, víceúčelový hasicí a likvidační prostředek, kombinující výhody 6 různých chemických technologií pro zvýšení svých hasebních schopností a rozšíření možnosti použití ve větší míře, než je tomu u kterékoliv jiné stávající látky. FireAde 2000 Climate Control odstraňuje nutnost skladovat několik různých hasiv pro různé druhy požárů.

FireAde 2000Climate Control byl vyvinut speciálně pro hašení a likvidaci úniků nebezpečných látek v průmyslu, kde se používají stabilní nebo přenosná zařízení..

Vývoj FireAde 2000 Climate Controlbyl motivován poznáním, že hasiči, používající tradiční pěnu, prášek a plyn, spotřebují na hašení požárů příliš mnoho cenných zdrojů.

FireAde 2000 Climate Control byl vytvořen jako JEDNOSLOŽKOVÝ výrobek, mající lepší charakteristiku než kombinace jiných výrobků. FireAde 2000 přímo soutěží s jinými látkami na základě vyšší účinnosti téměř při každém druhu požáru, je hospodárnější než tradiční hasební pěny, plyny a prášky.

Náklady na nákup a skladování hasiva, zejména tradiční pěny, pro každý typ požáru budou vcelku vyšší než na odpovídající množství FireAde 2000 Climate Control. Vzhledem k tomu, že FireAde 2000 Climate Control uhasí oheň šestkrát rychleji než pěna UL 162 třídy B a jeho spotřeba je šestkrát nižší, vznikají další úspory z hlediska spotřeby výrobku, zapojení lidské síly a snížení škod. Protože pěna vyžaduje častou aplikaci pro udržení ochranné vrstvy nad ohněm, je FireAde 2000Climate Control mnohem hospodárnější, neboť pro úplné uhašení požáru postačí jedna aplikace.

FireAde 2000 Climate Control byl rovněž vytvořen tak, aby byl pro životní prostředí šetrnou a pro uživatele bezpečnou alternativou.FireAde 2000 lze ředit sladkou, brakickou, nebo slanou vodou.


 

Jak působí FireAde 2000 Climate Control:

FireAde 2000 Climate Control účinně napadá požární čtyřstěn:

1. FireAde 2000 Climate Control dosahuje znatelného a rychlého snížení teploty vytvořením teplotního gradientu, způsobeného latentním teplem vypařování a prostým objemovým ochlazováním. Vzhledem k vysoce účinnému smáčedlu, použitému ve výrobku, je objem FireAde 2000 nutný pro ochlazení o 1 °C značně nižší, než objem obyčejné vody, potřebný pro stejný pokles teploty o 1 stupeň.

2.Vyloučením KYSLÍKU vytvořením pěnového příkrovu. I když FireAde 2000 Climate Control není specificky formulován jako pěna a není tak omezen jako pěna, při použití v pěnotvorném zařízení vytvoří a udržuje pěnový příkrov ohně a účinně jej zbaví kyslíku.

3.Odstraněním nebo odloučením HOŘLAVÝCH LÁTEK emulgací nebo uzavřením uhlovodíků. Tím se uhlovodíky účinně denaturují a zamezí se vznícení nebo opětovnému vznícení hořlavých látek.

Tradiční pěna pouze potlačí páry, ale celistvost pěnové pokrývky zůstane zachována. Vzdušné páry, uvolňované do ovzduší, nejsou pěnou ovlivněny. Schopnost FireAde 2000 Climate Control obalit molekuly uhlovodíků a zachovat toto obalení nejméně po dobu 24 až 48 hodin převyšuje jakoukoliv tradiční pěnu.

Praktické uplatnění je při:

  • čištění a odplynování nádrží
  • čištění petrochemických potrubí
  • odplynování ventilových skříní

4.Přerušením normální reakce nově vznikajících VOLNÝCH RADIKÁLŮ během hoření, čímž se zamezí jejich shlukování a tvorbě sazí a kouře.

Využití:

1. hasivo

2. chladící prostředek

3. prostředek pro likvidaci nebezpečných látek

4. prostředek pro čištění kouře

5. prostředek pro likvidaci výparů

6. prostředek pro odbourání uhlovodíků pomocí mikroorganismů

FireAde 2000 Climate Control je: bezpečný, netoxický,nekorosivní (pH7)

biologicky odbouratelný (zemními bakteriemi)

šetrný k životnímu prostředí,snadno se skladuje a převáží

má neomezenou dobu skladování i v případě přimíšení

úsporný podle všech významných kritérií

ředitelný sladkou, brakickou i slanou vodou, má vysoké ochlazující účinky

UV záření nemá vliv na vlastnosti, přístup kyslíku nemá vliv na hasební vlastnosti

 

Použití FireAde2000 Climate Control jako hasiva

Prostředek FireAde 2000 Climate Control může být použit pro následující kategorie požáru:

Požáry třídy A

Požár zahrnující: dřevo, papír, bavlnu, seno, uhlí, pneumatiky, křoviny, automobily, stavební konstrukce, bavlnu, skleněná vlákna (pevné látky)

procento přimíšení: od 0,25% do 1%.

FireAde 2000 Climate Control může být do proudu vody přidán jakýmkoliv druhem přiměšovače nebo přímo přimíchán do cisterny či jiné nádrže s vodou. Jakmile dojde k namíchání koncentrátu do vody, nedochází k jeho usazování. I v případě přimíšení má neomezenou dobu skladovatelnosti. Jakýkoliv prostředek, kterým lze dosáhnout poměr míšení 0,25% nebo vyšší, zajistí nečekanou hasicí schopnost, rychlejší ochlazování a úsporu vody ! FireAde 2000 je vynikajícím prostředkem pro vytvoření volné cesty hořícím materiálem pro záchranu osob nebo majetku. Po vytvoření nehořící trasy se hořlavý materiál již nevznítí, i když po obou jejích stranách oheň stále hoří !

Požáry třídy B

Požár zahrnující: nepolární a polární kapaliny,benzin,naftu,tryskové palivo A,JP4,JP5,JP8,

Ropu,kerosin,pneumatiky,metanol,izopropylalkohol,metyletylketon (MEK)

procento přimíšení: nepolární kapaliny 3%

polární kapaliny 6%

Při aplikaci FireAde 2000 Climate Control na úniky uhlovodíkových hořlavých kapalin se vytvoří „nehořlavá“ disperze i z produktů, které se za běžných podmínek nemísí (motorová nafta , motorové benziny, petroleje apod.). Tímto způsobem dochází k postupnému snížení tvorby par hořlavé kapaliny nad hladinou, což vede k postupnému potlačení kontinuálního hoření par hořlavé kapaliny ve směsi se vzduchem a přispívá k rychlému přerušení hoření. Důležitá je také ta skutečnost, že emulgovaná hořlavá kapalina se obtížně zapaluje, pokud se vůbec dá zapálit (což závisí na stupni emulgace). Tento proces emulgace ovlivňuje i hašení požárů třídy „A“.

 

Dopad hasiv na životní prostředí:

 

Certifikace:

TÜV/WGK - na 100% koncentrát

Vyhovuje zkoušce:

OECD 203 "rybí zkouška"

OECD 202 část 1 (48 h) "dafniová zkouška"

OECD 423 "zkouška toxicity"

NFPA 18 "zkouška smáčedla" pro požáry třídy A a B

 

FireAde 2000 Climate Control plně vyhovuje a ještě překračuje NFPA 18 zkoušku pro požáry třídy A a B.

CHARAKTERISTIKA

FireAde

Pěna tradiční

Rychlým uhašením a ochlazením se zabrání zpětnému šlehnutí a opětnému vznícení

ANO

NE

Působí na všechny strany požárního čyřstěnu: teplo, hořlaviny, kyslík a volné radikály

ANO

NE

Jeden produkt postačí pro třídu "A", třídu "B", likvidaci úniků, snížení vypařování, redukci kouře

ANO

NE

Trvale zabraňuje opětnému vznícení hořlavých látek třídy "B"

ANO

NE

Trvale snižuje toxické a hořlavé páry

ANO

NE

Okamžitě reaguje s černým mastným kouřem a snižuje jeho toxicitu

ANO

NE

Okamžitě reaguje s černým mastným kouřem a zlepšuje viditelnost

ANO

NE

Trvale eliminuje vývin kouře

ANO

NE

Trvale zabraňuje opětnému vznícení u požáru třídy "A" a "B"

ANO

NE

Nesnižuje viditelnost objektů, na něž je nastříkán

ANO

NE

Zůstává účinný při deštivém a větrném počasí

ANO

NE

Zůstává účinný při činnosti stropních sprinklerů

ANO

NE

Natrvalo hasí požár

ANO

NE

Neomezená skladovatelnost

ANO

NE

100% biologický rozpad

ANO

NE

Netoxický

ANO

NE

Bez nebezpečí

ANO

NE

Bezpečný pro životní prostředí

ANO

NE

Podporuje biologické rozpad při kontaminaci uhlovodíky

ANO

NE

Průkazné rychlé uhašení

ANO

NE

Je nutno skladovat pouze jediný produkt

ANO

NE

Bezpečné používání výrobku

ANO

NE

Nejhospodárnější produkt k použití

ANO

NE

Zvyšuje bezpečnou zónu pro hasební a záchranné operace

ANO

NE

 

Hasivo Fireade bylo použito při hašení hořících lesů v USA, při hašení ropných vrtů v Kuvajtu. To je jen vybrané hašení velkých požárů.

Závěrem

Hasivo FireAde 2000 Climate Control je připraveny a účinně pomoct v případě požárů.

Rychlý zásah, spolehlivost, snadná manipulace a výhodná cena jsou jeho hlavními přednostmi.

Pečlivý výběr profesionálního hasiva, nákup těch nejkvalitnějších světových komponentů, několikanásobně kontrolovaná výrobní procedura, ohled na bezpečí spotřebitele a životní prostředí - vše potvrzeno prestižními certifikáty.

 

Yzc2YTAyZW